Fotogalerie Jean-Henry Manara

Jean-Henry Manara: Dortmund 1973
Dortmund Westfalenpark 1973

[HS]